Rozhodnutie o prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov


04. apríl 2017

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, dáva žiadateľovi:

a) IČO: 50 647 318
EIZEN, spol. s r.o.
Úzka ulica č. 985/2
951 31 Močenok, (ďalej len žiadateľ)

b) prevádzka:
Úzka ulica č. 985/2
951 31 Močenok

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

EIZEN s.r.o. vznikla vo februári roku 2017 rozdelením zabehnutej spoločnosti EISEN. Zakladateľ spoločnosti EIZEN s.r.o., pán Gabriel Lenčéš, tak nadväzuje na svoju takmer 30-ročnú tradíciu služieb v odpadovom hospodárstve (od roku 1991).

Adresa prevádzky EIZEN s.r.o.

Úzka 985/2
951 31 Močenok
Slovenská republika

Služby

  • výkup železného šrotu
  • výkup autobatérií
  • výkup farebných kovov
  • koľajnice
  • odvoz a likvidácia kovového odpadu

copyright © 1991- EIZEN s.r.o. | vytvoril: dbart.sk