Rozhodnutie o prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zák. NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o odpadoch), v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, dáva žiadateľovi:

a) IČO: 50 647 318
EIZEN, spol. s r.o.
Úzka ulica č. 985/2
951 31 Močenok, (ďalej len žiadateľ)

b) prevádzka:
Úzka ulica č. 985/2
951 31 Močenok

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Celý dokument si môžete zobraziť tu...

EIZEN s.r.o. vznikla vo februári roku 2017 rozdelením zabehnutej spoločnosti EISEN. Zakladateľ spoločnosti EIZEN s.r.o., pán Gabriel Lenčéš, tak nadväzuje na svoju takmer 30-ročnú tradíciu služieb v odpadovom hospodárstve (od roku 1991).

Adresa prevádzky EIZEN s.r.o.

Úzka 985/2
951 31 Močenok
Slovenská republika

Služby

  • výkup železného šrotu
  • výkup autobatérií
  • výkup farebných kovov
  • koľajnice
  • odvoz a likvidácia kovového odpadu

copyright © 1991- EIZEN s.r.o. | vytvoril: dbart.sk